Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego 2016

Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego 2016

REGULAMIN

Organizator Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” zwraca się do młodzieży gimnazjalnej z terenu Mazowsza, aby zainteresować ją systematycznym poznawaniem Nowego Testamentu. Pragną, aby młodzież w zakresie wiedzy biblijnej obejmującej Nowy Testament:

  • poznała i zrozumiała w podstawowym wymiarze Nowy Testament, szczególnie Osobę Syna Bożego Jezusa Chrystusa,
  • nabyła zamiłowania do systematycznej lektury Pisma Świętego,
  • pracowała w ramach Gimnazjalnych Kręgach Biblijnych, które powinny funkcjonować w gimnazjum jako rodzaj zajęć pozalekcyjnych.

Organizatorzy: Organizatorem powyższego Konkursu jest Fundacja na rzecz Apostolatu Biblijnego. Wojewódzką Komisję Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” powołuje na wniosek prezesa Fundacji Mazowiecki Kurator Oświaty.

Sekretariat Konkursu znajduje się przy Katolickim Ośrodku Apostolatu Biblijnego: ul. Powstańców Śląskich 67d; 01-355 Warszawa; tel. (22) 664 69 65 – www.koab.pl.

Uczestnicy: Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego. Udział uczniów w Konkursie jest dobrowolny.

Cele Konkursu:

  1. rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną;
  2. pomoc w poznawaniu chrześcijańskich korzeni cywilizacji;
  3. zainteresowanie gimnazjalistów duchowym przesłaniem Nowego Testamentu.

Tematyka Konkursu: Tematykę Konkursu w roku szkolnym 2015/16 stanowią Dzieje Apostolskie (Dz) oraz Pisma św. Pawła (1-2 Tes; Ef; Ga; Rz i Flp).

BANASZEK A., Dzieje Apostolskie, Zeszyty Biblijne KOAB Nr 6, Warszawa 2006.

Uwaga: szczegółowe materiały będące podstawą przygotowania do kolejnych stopni konkursu zawiera Zeszyt Biblijny nr 6 wydany przez Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego. Można się w niego zaopatrzyć zamawiając na stronie internetowej: www.koab.pl lub w kancelarii Parafii Bogurodzicy Maryi (01-355 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 67D, pon. – pt. w godz. 8.30 – 9.30 lub 17.30 – 19.00)

Struktura Konkursu: Konkurs jest trzystopniowy:

  • I etap (szkolny)
  • II etap (ponadszkolny)
  • III etap (wojewódzki)

Wrzesień 2015 r. – ogłoszenie Regulaminu Konkursu. Do końca października 2015r. – szkoły, w których powstały Kręgi Biblijne, zgłaszają do Wojewódzkiej Komisji swój akces.

W tym celu należy wypełnić na stronie : www.koab.pl odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Wskazane jest, aby w gimnazjach powstawały Gimnazjalne Kręgi Biblijne, jako zajęcia pozalekcyjne.

Do końca października 2015 r. – Wojewódzka Komisja zamieszcza na stronie internetowej www.koab.pl formalną listę gimnazjów, które zgłosiły swoich uczestników do Konkursu. Tę listę można weryfikować.

I etap – Na etapie szkolnym Konkurs przeprowadza, powołana przez dyrektora szkoły, Szkolna Komisja Konkursu dnia 8. stycznia (piątek) 2016 r. o godz. 14.00.

Test na ten etap zostanie przesłany na adres szkoły, podany przy zgłoszeniu, na 2 dni przed terminem konkursu. Test składać się będzie z pytań otwartych i zamkniętych (50 pytań testowych) dotyczących: treści Dziejów Apostolskich (Dz) i treści Listów do Tesaloniczan (1-2Tes). Czas pisania testu wynosi 50 min. Ważne jest, by dobrze we wrześniu wypełnić formularz zgłoszeniowy szkoły. Do następnego etapu przechodzą uczestnicy, którzy osiągną, co najmniej 75% puli wszystkich punktów. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie: www.koab.pl już następnego dnia, czyli 9. stycznia (sobota) 2016 r. Na tym etapie wszelkie odwołania w trybie do 12 dni rozpatruje Dyrektor szkoły na wniosek powołanej przez niego Komisji. Po zakończeniu tego etapu wyniki należy wpisać do protokołu znajdującego się na stronie www.koab.pl w zakładce odnoszącej się do danej szkoły.

II etap – Ten etap przeprowadza Wojewódzka Komisja, powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Na tym etapie uczestnik rozwiązuje test trwający 60 min i zawierający 60 pytań. Na tym etapie test składa się z pytań otwartych i zamkniętych sprawdzających: treść i wiedzę zawartą w komentarzach teologicznych, dotyczącą treści i teologii Dziejów Apostolskich (Dz) oraz treść Listów św. Pawła do Efezjan i do Galatów (Ef; Ga).

Etap ponadszkolny przeprowadzony zostanie dnia 5 marca 2016 r. (sobota) o godz. 13.00 w gmachu Gimnazjum nr 82 im. Kotarbińskiego ul Czumy 8 (Miejsce to samo, co w roku 2015). Uczestnicy, którzy uzyskają, co najmniej 75% puli wszystkich punktów przechodzą do etapu III. Wszelkie odwołania rozpatruje Komisja Konkursu powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wyniki zostaną umieszczone na stronie www.koab.pl w ciągu 5 dni.

III etap – Ten etap Konkursu przeprowadza Wojewódzka Komisja dnia 9 kwietnia 2016 r. (sobota) godz. 13.00 w gmachu Gimnazjum nr 82 im. Kotarbińskiego ul Czumy 8. Na tym etapie uczestnik rozwiązuje test trwający 70 min., i zawierający pytania otwarte i zamknięte sprawdzające (70 pytań testowych): treść oraz wiedzę zawartą w komentarzach teologicznych dotyczących Dziejów Apostolskich (Dz) oraz treść Listów św. Pawła do Rzymian i Filipian (Rz; Flp). Osiągnięcie przynajmniej 40% punktów daję uczestnikowi prawo do tytułu finalisty, zaś osiągnięcie 75% do tytułu laureata. Wszelkie odwołania rozpatruje Komisja Konkursu powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wyniki zostaną umieszczone na stronie www.koab.pl w ciągu 5 dni.

W drugiej połowie maja 2016 r. Komisja Wojewódzka organizuje uroczyste zakończenie Konkursu z rozdaniem nagród w gmachu Metropolitalnej Kurii Warszawskiej (ul. Miodowa 17/19).

Szczegółowych informacji udzielają:

Sekretariat Konkursu: Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego ul. Powstańców Śląskich 67d 01-355 Warszawa, e-mail: a.banaszek@wp.pl lub koab@koab.pl.