HIERONYMUS 2020,  Strona główna

HIERONYMUS 2020 – REGULAMIN

Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” 2020 dla uczniów klas  IV do VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego 

REGULAMIN

Organizator Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” zwraca się do klas: IV – VIII szkół podstawowych z terenu Mazowsza, aby zainteresować ich systematycznym poznawaniem Nowego Testamentu. Organizator pragnie, aby uczestnicy w zakresie wiedzy biblijnej obejmującej Nowy Testament: 

  • poznali i zrozumieli w podstawowym wymiarze Nowy Testament, szczególnie Osobę Syna Bożego Jezusa Chrystusa,
  • nabyli zamiłowania do systematycznej lektury Pisma Świętego, 
  • pracowali w ramach Szkolnych Kręgów Biblijnych, które powinny zafunkcjonować w klasach: IV – VIII szkół podstawowych jako rodzaj zajęć pozalekcyjnych. 

Organizatorzy: Organizatorem powyższego Konkursu jest Fundacja na rzecz Apostolatu Biblijnego. Wojewódzką Komisję Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” powołuje na wniosek prezesa Fundacji Mazowiecki Kurator Oświaty. Sekretariat Konkursu znajduje się przy Katolickim Ośrodku Apostolatu Biblijnego: ul. Powstańców Śląskich 67d; 01-355 Warszawa; tel. (22) 664 69 65 – www.koab.pl

Uczestnicy: Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie klas: IV – VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Udział uczniów w Konkursie jest dobrowolny. 

Cele Konkursu: 

  1. rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną; 
  2. pomoc w poznawaniu chrześcijańskich korzeni cywilizacji; 
  3. zainteresowanie duchowym przesłaniem Nowego Testamentu. 

Tematyka Konkursu: Tematykę Konkursu w roku szkolnym 2019/2020 stanowią 

Pisma Janowe (J; 1-3J; Ap).

 

BANASZEK A., Pisma Janowe, Zeszyty Biblijne KOAB Nr 7, Warszawa 2007.

Uwaga: Można się w niego zaopatrzyć zamawiając na stronie internetowej: www.koab.pl lub w kancelarii Parafii Bogurodzicy Maryi (01-355 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 67D, pon. – pt. w godz. 17.30 – 19.00)

Struktura Konkursu: Konkurs jest trzystopniowy: 

  • I etap (szkolny) 
  • II etap (ponadszkolny) 
  • III etap (wojewódzki) 

Wrzesień 2019 r. – ogłoszenie Regulaminu Konkursu. Do końca października 2019r. – szkoły, w których powstały Kręgi Biblijne, zgłaszają do Wojewódzkiej Komisji swój akces. W tym celu należy wypełnić na stronie : www.koab.pl odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Wskazane jest, aby Kręgi Biblijne, traktowane były jako zajęcia pozalekcyjne. Do końca października 2019 r. – Wojewódzka Komisja zamieszcza na stronie internetowej www.koab.pl formalną listę szkół, które zgłosiły swoich uczestników do Konkursu. Tę listę można weryfikować.

I etap – Na etapie szkolnym Konkurs przeprowadza, powołana przez dyrektora szkoły, Szkolna Komisja Konkursu dnia 10. stycznia (piątek) 2020 r. o godz. 14.00

Test na ten etap zostanie przesłany na adres szkoły, podany przy zgłoszeniu, na 2 dni przed terminem konkursu. Test (40 pytań testowych) składa się z pytań otwartych i zamkniętych dotyczących: treści Ewangelii według św. Jana (J). Czas pisania testu wynosi 40 min. Ważne jest, by dobrze we wrześniu wypełnić formularz zgłoszeniowy szkoły

Do następnego etapu przechodzą uczestnicy, którzy osiągną, co najmniej 75% puli wszystkich punktów. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie: www.koab.pl już następnego dnia, czyli 11. stycznia (sobota) 2020 r. Na tym etapie wszelkie odwołania w trybie do 12 dni rozpatruje Dyrektor szkoły na wniosek powołanej przez niego Komisji. Po zakończeniu tego etapu wyniki należy wpisać do protokołu znajdującego się na stronie www.koab.pl w zakładce odnoszącej się do danej szkoły.

II etap – Ten etap przeprowadza Wojewódzka Komisja, powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Na tym etapie uczestnik rozwiązuje test trwający 50 min i zawierający 50 pytań. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych sprawdzających: treść i wiedzę teologiczną zawartą w komentarzach teologicznych, dotyczącą Ewangelii według św. Jana (J) oraz treść trzech Listów św. Jana (1-3J). 

Etap ponadszkolny przeprowadzony zostanie dnia 21 marca 2020 r. (sobota) o godz. 13.00 w gmachu Szkoły Podstawowej nr 362 im. Kotarbińskiego przy ul. Czumy 8 (Miejsce to samo, co w roku 2019). Uczestnicy, którzy uzyskają, co najmniej 75% puli wszystkich punktów przechodzą do etapu III. Wszelkie odwołania rozpatruje Komisja Konkursu powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wyniki zostaną umieszczone na stronie www.koab.pl w ciągu 5 dni.

III etapTen etap Konkursu przeprowadza Wojewódzka Komisja dnia 18 kwietnia 2020 r. (sobota) godz. 13.00 w gmachu Szkoły Podstawowej nr 362 im. Kotarbińskiego przy ul. Czumy 8. Na tym etapie uczestnik rozwiązuje test trwający 60 min., i zawierający pytania otwarte i zamknięte sprawdzające (60 pytań testowych): treść i wiedzę teologiczną zawartą w komentarzach teologicznych, dotyczącą Ewangelii według św. Jana (J) oraz treść Apokalipsy św. Jana .

Osiągnięcie przynajmniej 30% punktów daję uczestnikowi prawo do tytułu finalisty, zaś osiągnięcie 75% do tytułu laureata. Wszelkie odwołania rozpatruje Komisja Konkursu powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wyniki zostaną umieszczone na stronie www.koab.pl w ciągu 5 dni.

 

W drugiej połowie maja 2020 r. Komisja Wojewódzka organizuje uroczyste zakończenie Konkursu z rozdaniem nagród w gmachu Metropolitalnej Kurii Warszawskiej (ul. Miodowa 17/19). 

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

Sekretariat Konkursu: Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego ul. Powstańców Śląskich 67d 01-355 Warszawa, e-mail: a.banaszek@wp.pl; lub koab@koab.pl;

 

Download PDF